فایل ورد نقش ارزيابي تاثير اجتماعي در افزايش مشارکت عمومي (مطالعه موردي: طرح ارزيابي اجتماعي مجموعه فرهنگي - ورزش نونهالان)

لینک دانلود

 فایل ورد نقش ارزيابي تاثير اجتماعي در افزايش مشارکت عمومي (مطالعه موردي: طرح ارزيابي اجتماعي مجموعه فرهنگي - ورزش نونهالان) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش ارزيابي تاثير اجتماعي در افزايش مشارکت عمومي (مطالعه موردي: طرح ارزيابي اجتماعي مجموعه فرهنگي - ورزش نونهالان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش ارزيابي تاثير اجتماعي در افزايش مشارکت عمومي (مطالعه موردي: طرح ارزيابي اجتماعي مجموعه فرهنگي - ورزش نونهالان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش ارزيابي تاثير اجتماعي در افزايش مشارکت عمومي (مطالعه موردي: طرح ارزيابي اجتماعي مجموعه فرهنگي - ورزش نونهالان) :
نام کنفرانس یا همایش : جايگاه ورزش همگاني در سلامت و شادي شهروندان منطقه 2 شهر تهران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مشارکت شهروندی، از مباحثی است که در سالهای اخیر، در رویکردهای اجتماعی به مدیریت شهری بهشدت مطرحبوده است، بااینحال بهرغم وجود مباحث تئوریک گسترده در این مورد، کمتر به مباحث کاربردی و عملی جذبمشارکت عمومی شهروندان پرداخته شده است. با بررسی ادبیات نظری در مورد مشارکت شهروندی و مقایسه آن بافرایند انجام مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا)، میتوان مشاهده کرد، در صورتی که مطالعات اتا بهدرستیصورت گیرد و جذب مشارکت شهروندان به صورت پررنگ و اثربخش در این مطالعات مدنظر قرار گیرد، میتواند بهصورت مؤثر باعث افزایش مشارکت عمومی شهروندان شود. در انتهای این پژوهش، با بررسی یک مطالعه موردی اتا(مجموعه فرهنگی ورزشی نونهالان) به بررسی تأثیرات کاربردی اتا در جذب مشارکت عمومی میپردازیم.طرح احداث مجموعه فرهنگی ورزشی نونهالان با هدف ارتقای سطح فرهنگ و تفریحات سالم شهروندان از جملهگسترش ورزش عمومی، افزایش سرانه ورزشی فرهنگی در منطقه، غنیسازی اوقات فراغت ساکنان منطقه، آشناییبیشتر شهروندان با سرای محلات و میزان مشارکت آنها در اداره امور محله و... توسط شهرداری منطقه 3 تهران از سال86 وارد مرحله ساخت شده و در حال حاضر مراحل نهایی برای بهرهبرداری را سپری میکند. اجرای این طرح برایساکنان منطقه 3 همراه با اثرات مثبت و منفی بوده است. ارزیابی پیامدهای طرح با تکیه بر مراحل دهگانه اتا و ترکیبی ازروشهای کمی و روشهای کیفی (مصاحبه فردی و عمیق و گروهی با ساکنان، اعضای محترم شهرداری و شورایاری)صورت گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مکان استقرار مجموعه مورد تأیید شهروندان است. میزان موافقتشهروندان با ساخت سینما، سالن ورزش و سرای محله در مجموعه، نسبتاً زیاد و میزان موفقیت شهرداری در پاسخگوییبه نیازهای شهروندان و جلب مشارکت شهروندان در برنامهریزی و ساخت مجموعه، نسبتاً کم بوده است.

توضیحات بیشتر