فایل ورد ارزيابي کيفيت زندگي شهروندان و نقش سراي محله در ارتقاي شاخص هاي کيفيت زندگي مطالعه مرودي: کيفيت زندگي شهروندان محله شارق ب - منطقه 7

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي کيفيت زندگي شهروندان و نقش سراي محله در ارتقاي شاخص هاي کيفيت زندگي مطالعه مرودي: کيفيت زندگي شهروندان محله شارق ب - منطقه 7 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي کيفيت زندگي شهروندان و نقش سراي محله در ارتقاي شاخص هاي کيفيت زندگي مطالعه مرودي: کيفيت زندگي شهروندان محله شارق ب - منطقه 7  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي کيفيت زندگي شهروندان و نقش سراي محله در ارتقاي شاخص هاي کيفيت زندگي مطالعه مرودي: کيفيت زندگي شهروندان محله شارق ب - منطقه 7،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي کيفيت زندگي شهروندان و نقش سراي محله در ارتقاي شاخص هاي کيفيت زندگي مطالعه مرودي: کيفيت زندگي شهروندان محله شارق ب - منطقه 7 :
نام کنفرانس یا همایش : جايگاه ورزش همگاني در سلامت و شادي شهروندان منطقه 2 شهر تهران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درحالیکه روابط دولت و شهروندان، حقوق شهروندان و مفاهیم کیفیت زندگی شهروندی بیش از بیش مورد توجهاندیشمندان و صاحبنظران علوم سیاسی، مدیریتی، حقوقی و جامعهشناسی قرار گرفته است، تاکنون به طور دقیق بهنقش و جایگاه کیفیت در رابطه بین شهروندان و دولت توجه نشده است؛ لذا بررسی و پرداختن به کیفیت زندگی یکیاز مهمترین مسائل در این حوزه بوده و ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامهریزی شهری تلقی میشود. این مقاله 2 هدفرا دنبال میکند: 1) بررسی ابعاد و مؤلفههای کیفیت زندگی؛ 2) ارزیابی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سرای محله درارتقای شاخصهای کیفیت زندگی در سطح محله.یافتههای این پژوهش نشان میدهد ارتباط معنیداری بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی همچون دسترسی به امکانات وخدمات شهری، دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی، مراکز آموشی، احساس امنیت و... با رضایت از زندگی وجوددارد و سرای محله به صورت مستقیم و غیرمستقیم ابزاری مؤثر در ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی است به صورتیکه در حالت مستقیم بر روی ابعاد دسترسی به خدمات شهری و جامعه محلی و در حالت غیرمستقیم بر روی دسترسیبه خدمات شهری و زندگی در محیطی سالم تأثیرگذار است.

توضیحات بیشتر