فایل ورد مدلسازي مولد بخار نيروگاه هسته ا ي بوشهر در حالت پايا با کد 3.2 RELAP5/MOD

لینک دانلود

 فایل ورد مدلسازي مولد بخار نيروگاه هسته ا ي بوشهر در حالت پايا با کد 3.2 RELAP5/MOD دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدلسازي مولد بخار نيروگاه هسته ا ي بوشهر در حالت پايا با کد 3.2 RELAP5/MOD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدلسازي مولد بخار نيروگاه هسته ا ي بوشهر در حالت پايا با کد 3.2 RELAP5/MOD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدلسازي مولد بخار نيروگاه هسته ا ي بوشهر در حالت پايا با کد 3.2 RELAP5/MOD :
نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس نيروگاههاي برق

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه امروزه سهم انرژی تولیدی توسط نیروگاههایهستهای رو به افزایش است، ایمنی این نیروگاهها به علت دارابودن خطرات بالقوه زیست محیطی و انسانی، برای بهره برداریو استفاده هرچه بهتر از این انرژی دارای اهمیت ویژهای است.نیروگاه بوشهر، یک نیروگاه هستهای آب سبک با دو مدار فشاربالا و فشار پایین با توان حرارتی 3000 مگاوات است. حرارتتولیدی در راکتور توسط چهار حقلهی مدار اولیه که در حالتمادون سرد قرار دارند، برداشت شده و در مولدهای بخار 1 بهمدار ثانویه منتقل شده و سیال ثانویه را بخار میکند.[ 1] شکل 1مولدبخار و سایر اجزای اصلی مدار اولیه را نشان میدهد.در این پژوهش عملکرد مولد بخار نیروگاه هستهای بوشهر درمدلسازی شده و مورد RELAP حالت پایا به کمک کد 5مطالعه قرار گرفته است. مدلسازی مولد بخار در دو بخش تولیدحرارت (اولیه) و برداشت حرارت (ثانویه)، بهطور جداگانه1Steam generatorsانجام گرفته و این دو بخش توسط ساختارهای گرمایی به هممتصل شده اند. در نهایت نتایج برای پارامترهای مهم سیستم مثلتوزیع دما و فشار در دسته لولههای مولد بخار، دبی بخارخروجی، فشار و دمای خنک کننده با استفاده از گزارش تحلیلایمنی نهایی 2 نیروگاه بوشهر ارزیابی شده است.معرفی مولد بخار نیروگاه بوشهرمولدهای بخار نیروگاه بوشهر از نوع مولدهای بخار افقی میباشند که در آنها دسته لولههای افقی 3 برای انتقال توان حرارتیمدار اولیه به بخش پوستهای 4 مولد بخار طراحی شدهاند.سیال مدار اولیه در ابتدا وارد کلکتور گرم 5 مولد بخار شده و پساز تبادل حرارت از طریق دسته لولهها با بخش پوستهای مولدبخار از طریق کلکتور سرد 6 خارج میشود.2 Final Safety Analysis Report (FSAR)3 Horizontal tube bundles4 Shell side5 Hot Collector6 Cold Collector

توضیحات بیشتر